a TMS Türnpu Meeskoori põhikiri
TMS Türnpu Meeskoor
EESTI LAUL JA EESTI MEEL,
TRUUKS NEIL’ JÄÄME ELUTEEL!

TMS Türnpu Meeskoori põhikiri

TMS Türnpu Meeskoori (edaspidi koor) kui mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud 17. juunil 2007. a sõlmitud koori reorganiseerimise ja mittetulundusühingu asutamise lepinguga ning muudetud 14. augusti 2012. a üldkoosoleku otsusega.

  1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Käesolev põhikiri sätestab koori tegevuse eesmärgid, ülesanded, juhtimise ja struktuuri, liikmete põhiõigused ja kohustused, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli. Tegevuse korraldamine ning siseelu reeglid sätestatakse üldkoosoleku otsusega koori kodukorras.

1.2.  Koor on asutatud 16. veebruaril 1916. a esialge nimetusega Tallinna Meestelaulu Selts ning reorganiseeritud mittetulundusühinguks koori üldkoosoleku otsusega 17. juunil 2007. a.

1.3.  Koor on oma liikmete vabatahtlik ühendus, mille majanduslik tegevus ei ole suunatud tulu saamisele. Türnpu Meeskoor on harrastuskoor, mille peaeesmärk on koorilaulu ja muusikakultuuri edendamine, aatelisuse ja lauluarmastuse kasvatamine.

1.4.  Oma eesmärkide saavutamiseks koor:

1)      esineb kultuurist huvitatuile peamiselt tasuta avalike koorimuusika kontsertidega iseseisvalt või koos teiste harrastus- ning professionaalsete muusikakollektiividega;

2)      salvestab koorimuusika teoseid;

3)      osaleb laulupidudel ning koorikonkurssidel ja -festivalidel;

4)      korraldab kontsertmatku;

5)      korraldab muusikaalaseid loenguid ja seminare;

6)      loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd ja sõlmib lepinguid teiste muusikakollektiividega ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

7)      kirjastab koorimuusika kogumikke, metoodilisi koorimuusikat populariseerivaid väljaandeid;

8)      informeerib avalikkust oma tegevusest.

1.5.  Kooril on oma lipp, eraldusmärgid ja moto, mis on koori ühtekuuluvuse, püüdluste ja traditsioonide sümbolid. Nende kasutamise tingimused ja kord fikseeritakse vastavate statuutidega.

1.6.  Koori asukoht on Salme 12, Tallinn, Eesti Vabariik.

1.7.  Koori nimi on Tallinna Meestelaulu Seltsi Türnpu Meeskoor, ametlik lühend eesti keeles TMS Türnpu Meeskoor.

  1. KOORI LIIKMED

2.1.  Koori koosseisu kuuluvad: tegevliikmed ja nende kandidaadid, veteranid, sõprusliikmed, toetajaliikmed (ei osale koori muusikalises tegevuses) ja auliikmed.

2.2.  Koori liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja liikmeks oleku peatamine toimub isikliku sooviavalduse alusel koori juhatuse otsusega.

2.3.  Toetajaliikmeid (ei osale koori muusikalises tegevuses) võetakse koori liikmeks vastu juhatuse ettepanekul ja toetajaliikme nõusolekul.

2.4.  Koorist saab välja astuda omal soovil, kooriliikme sellekohase sooviavalduse põhjal.

2.5.  Ülejäänud juhtudel reguleeritakse liikmelisus koori juhatuse otsuse alusel ning selle kinnitab koori üldkoosolek.

  1. KOORI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.  Koori liikmel on õigus:

3.1.1.      osa võtta koori tegevusest: harjutustest, esinemistest, kontsertidest, koosolekutest ja teistest üritustest;

3.1.2.      osaleda üldkoosolekul hääleõigusega;

3.1.3.      olla valitud koori juhatusse ja revisjonikomisjoni liikmeks;

3.1.4.      saada teavet koori juhatuselt koori tegevuse kohta.

3.2.  Koori liige on kohustatud:

3.2.1.      saada teavet koori juhatuselt koori tegevuse kohta;

3.2.2.      tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajaks liikmemaksu ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta keskel.

  1. KOORI TEGEVUSE JUHTIMINE

4.1.  Koori üldkoosolek

4.1.1.      Koori kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.

4.1.2.      Üldkoosoleku pädevuses on:

1)      koori põhikirjas ja koori eesmärkides muudatuste tegemine;

2)      koori kodukorra ning sümboolika, aunimetuste ja aumärkide statuutide kinnitamine;

3)      koori tegevuskavade vastuvõtmine ja kinnitamine;

4)      koori juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;

5)      liikmemaksu suuruse kinnitamine;

6)      koori juhatuse liikmete, nende kandidaatide ja lippurite valimine, kinnitamine;

7)      koori koondeelarve ja selle täitmise aruannete kinnitamine;

8)      koori nimekirja, peadirigendi ja dirigendi kinnitamine;

9)      revisjonikomisjoni määramine;

10)  koori juhatuse otsuste kinnitamine;

11)  koori liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine, aunimetuste andmine;

12)  juhatuse liikmetele umbusalduse avaldamise küsimuses seisukoha võtmine;

13)  koori juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes koori esindaja määramine;

14)  muude koori tegevusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine.

4.2.  Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse initsiatiivil ja vajaduse korral.

4.2.1.      aruande kuulamiseks ja kinnitamiseks;

4.2.2.      revisjonikomisjoni aruande kuulamiseks ja kinnitamiseks.

4.2.3.      Üldkoosoleku kokku kutsumiseks avaldab koori juhatus vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab kirjaliku teate kaks nädalat enne koosolekut.

4.2.4.      Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt pool pluss üks koori tegevliikmetest.

4.2.5.      Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koori tegevliikmetest, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamust.

4.2.6.      Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile koori liikmetele ja liikmekandidaatidele.

4.2.7.      Koori põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vaja üldkoosoleku 2/3 häälteenamust.

4.2.8.      Kui üldkoosolek ei ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma tingimusel, et kohal on vähemalt kaheksa koori tegevliiget.

4.2.9.      Hääletamine üldkoosolekul toimub lahtiselt. Isiku valimise ja umbusalduse avaldamise küsimused otsustatakse salajase hääletuse teel.

4.3.  Juhatus

4.3.1.      Koori tegevust juhib juhatus, milles on 9 liiget. Juhatuse koosseisu kuuluvad: esimees, aseesimees, koorivanem, sekretär, laekur, majandaja, arhivaar, noodikoguhoidja ja koori peadirigent. Juhatuse valib üldkoosolek koori liikmete hulgast ametisse kaheks aastaks. Juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt nimeliselt, teised juhatuse liikmed aga ilma nende tööülesandeid määramata. Viimaste ülesandeid jaotatakse valitute vahel juhatuse esimesel koosolekul.

4.3.2.      Lisaks juhatuse liikmeile valitakse üldkoosoleku poolt kolm asendusliiget, kes kutsutakse juhatusse mõne juhatuse liikme eemalejäämisel.

4.3.2.1.1.      Laiendatud juhatusse kuuluvad lisaks veel dirigendid, hääleseadja ja häälerühma vanemad.

4.3.3.      Juhatus:

1)      kutsub kokku üldkoosoleku;

2)      koostab koori tegevuskava;

3)      juhib koori tööd ja annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.

4.3.4.      Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.

4.3.5.      Suhetes kolmandate isikutega võib koori esindada juhatuse liige või tema poolt volitatud isik. Õigustoimingutes koori esindamiseks antud volitus peab olema kirjalik.

4.3.6.      Koori nimel tehtavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 100 000 krooni peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

4.3.7.      Koori liikmete omavahelisi arusaamatusi arutab koori juhatus hiljemalt kahe nädala jooksul pärast arusaamatuse tekkimist.

4.4.  Juhatuse esimees

4.4.1.      korraldab juhatuse tööd ning vastutab seaduslikkusest kinnipidamise eest kooris;

4.4.2.      esindab koori;

4.4.3.      kasutab juhatusega kooskõlastatult koori varasid, käsutab eelarvevahendeid, sõlmib koori nimel lepinguid ning sooritab muid Eesti Vabariigi seadustes sätestatud tehinguid;

4.4.4.      korraldab koori raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ning tavadele;

4.4.5.      avab pangakontosid;

4.4.6.      juhatuse esimees võib oma kohustuste teostamise teha ülesandeks aseesimehele või teistele juhatuse liikmetele.

  1. KOORI VARA JA FINANTSEERIMINE

5.1.  Koori vara koosneb:

1)      varast, mida koor oma tegevuse käigus soetab tema käsutuses olevate vahendite eest;

2)      varast, mis saadakse kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalisest ja varalisest annetusest ja sponsorlusest.

5.2.  Koor valdab, kasutab ja käsutab oma vara seaduses ettenähtud korras oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

5.3.  Koor võib oma valduses ja kasutuses olevat vara võõrandada või anda kasutusse kooskõlas üldkoosoleku otsusega.

5.4.  Oma tegevuse finantseerimiseks kasutab koor liikmemaksudest laekunud summasid ning muudest allikates, sh juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt saadud sissetulekuid.

5.5.  Kooril on õigus oma põhitegevuse raames osutada teistele isikutele tasulisi teenuseid ja saada sellest oma tegevuseks lisasissetulekut.

5.6.  Koori kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse koondeelarve. Eelarve käsutajaks on juhatus. Eelarve kasutamise üle peetakse raamatupidamisarvestust. Koori aastaeelarve ja selle täitmise aruande kinnitab üldkoosolek.

  1. ARUANDLUS JA KONTROLL

6.1.  Koor ja tema juhatus peavad oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust seaduses sätestatud korras.

6.2.  Koori juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks moodustatakse kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valitakse põhikirjas sätestatud korras kaheks aastaks.

6.3.  Revisjonikomisjon kontrollib koori juhtorganite poolt vastu võetud otsuste ja muude aktide täitmist, vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, s.o kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

6.4.  Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru ja esitab aruande üldkoosolekule käesolevas põhikirjas sätestatud korras.

  1. KOORI TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

7.1.  Koori ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2.  Koor likvideeritakse, kui üldkoosolek peab 2/3 häälteenamusega vajalikuks lõpetada koori tegevus või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

7.3.  Koori likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.4.  Koori lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud või tulumaksuseaduse § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

KINNITATUD

Põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu TMS Türnpu Meeskoori üldkoosoleku poolt 17. juunil 2007. a.

MUUDETUD

Põhikiri on muudetud mittetulundusühingu TMS Türnpu Meeskoori üldkoosoleku poolt 14. augustil 2012. a.

Disain aara.ee
TMS Türnpu Meeskoori põhikiri

TMS Türnpu Meeskoori põhikiri

TMS Türnpu Meeskoori (edaspidi koor ) kui mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud 17 juunil 2007

TMS Türnpu Meeskoori põhikiri

www.tyrnpu.ee © 2024 MTÜ TMS Türnpu Meeskoor, Õismäe tee 24, Tallinn 13511, (+372) 503 9902